Verschrompelde rechterhand, Lukas 6:6-14

 

"Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand. De schriftgeleerden en de Farizeeën letten op hem om te zien of hij op sabbat iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen. Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man. Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden: ‘Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’ Nadat hij hen een voor een had aangekeken, zei hij tegen de man: ‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand. De schriftgeleerden en de Farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met Jezus zouden doen."

 

Dit verhaal wordt ook verteld in Mt.12:9-14 en Mrc.3:1-6 waar van "hand" in plaats van "rechterhand" gesproken wordt. Lukas legt daarmee net iets meer nadruk op de betekenis van die hand.
Jezus maakt de rechterhand van een man weer gezond. Dat is mooi, fijn voor die man. Wat wonderlijk dat Jezus dat kon. We hebben een machtige Heiland..........

 

Is dat het idee van dit stukje evangelie of is er meer aan de hand?

 

Wat is een 'rechterhand'?
Om een idee te geven:
-Door het werk en de ijver van je handen kun je je leven verrijken, met je handen bouw je aan je huis en je toekomst.

-De rechterhand is de belangrijkste positie naast de koning. Degene, die op die positie zit, handelt op gezag van en in de Naam van de Koning: het is de 'Rechterhand' van de Koning.

-Het is de hand waarmee de zegen van God doorgegeven wordt van vader op zoon (bijv. Gen.48).

-De rechterhand van God is de bron van zegen, ondersteuning en rechtvaardige daden. Gods hand heeft de aarde gegrondvest en Zijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid, Jes.48:13. De rechterhand van een mens is daar een beeld van: die hand is ook bedoeld en gemaakt om te zegenen, te helpen en goed te doen. 

 

Wat is een "verschrompelde rechterhand"?
De man in het verhaal van Lukas had een  'verschrompelde rechterhand". Verschrompeld in dit verband betekent verdroogd/uitgedroogd. De man had geen leven meer, hij kon niet meer 'handelen' om zijn leven vorm te geven en aan zijn toekomst te bouwen. Hij was uitgedroogd, uitgeblust en verdord. Hij was onvruchtbaar geworden. Hij kon met zijn hand geen goed meer doen. Misschien is die man met de verschrompelde rechterhand hier ook te zien als beeld van het volk Israël zelf: dit heilige volk van God, dat onvruchtbaar geworden is en niet meer in staat is om Gods goede werken te doen en Gods Naam hoog te houden.

 

"Strek uw hand uit"

Jezus zegt: strek uw hand uit. Daarmee zegt hij: heb vertrouwen in God, in het leven, ga niet bij de pakken neer zitten, geef niet op.

Het uitstrekken van je hand(en) is een gebaar dat wijst op vertrouwen en daadkracht. Ik stel mij voor dat de man zijn hand uitstrekt naar Jezus, alsof hij zijn hand aan Hem geeft. De man toont daarmee zijn vertrouwen, zijn geloof in God. De religiositeit van de Farizeeën en schriftgeleerden wordt hier gelogenstraft door de kracht van het geloof/vertrouwen van Jezus en de man. (vergelijk dit uitstrekken van de hand met bijv. Gen.22:10; Ex.4:4; Ex.8:17; Ex.10:22; Ex.14:27; Jer.1:9; e.a.).

 

Jezus geneest de rechterhand van de man op de Sabbat, de dag van Gods Koninkrijk. Hij herstelt zijn leven, geeft hem weer toekomst en maakt hem weer in staat om wat van zijn leven te maken. De man kan weer goed doen, zoals Jezus als Rechterhand van God, goed doet. Als je dit verhaal alleen leest als geschiedenis van wat vroeger gebeurde dan heb je een wonderverhaal. Maar als je het 'beeld en gelijkenis' karakter van dit verhaal ziet dan heb je een belofte voor alle tijden en voor jouw toekomst. Jezus schenkt Israël (algemeen: de mensen) zonder toekomst, op een of andere manier, weer een vruchtbaar leven. Dit is de hoop en het goede nieuws van het Koninkrijk van God, waarvan de Sabbat beeld en gelijkenis is.

 

Jezus, de Rechterhand van God, maakt de rechterhand van Israël (en van ons) weer vruchtbaar.